Header

De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de Raad van bestuur. De Raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Zij hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend.

 

Onafhankelijk toezicht

De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk. De raad van toezicht keurt onder andere de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. Doordat de leden verschillende deskundigheidsgebieden hebben, hebben zij inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen:

 • zorgkwaliteit
 • personeel
 • investeringen
 • veiligheid
 • financiën
 • betrokkenheid ondernemingsraad en centrale verwantenraad

Leden van de Raad van toezicht

 • De heer T.J. Schouten (voorzitter)
 • Mevrouw G.P.L. ter Denge (vicevoorzitter)
 • De heer M. de Pijper (lid)
 • Mevrouw T. Kroll (lid)
 • De heer J. van der Pol (lid)
 • Mevrouw P. Koning-Boezeman
 • De heer G. Ankoné

Auditcommissie Raad van toezicht

 • Mevrouw T. Kroll (voorzitter)
 • De heer M. de Pijper
 • De heer G. Ankoné

Commissie Kwaliteit en Veiligheid Raad van toezicht

 • De heer J. van der Pol (voorzitter)
 • Mevrouw G.P.L. ter Denge
 • Mevrouw P. Koning-Boezeman

Jaarverslag Raad van toezicht – 2021

Visie op toezicht

De Governancecode Zorg schrijft voor dat de Raad van toezicht een visie heeft op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert. Bijgaande visie op toezicht is door de Raad van toezicht vastgesteld, nadat met de Raad van bestuur is afgestemd dat op basis van deze visie kan worden samengewerkt.

Bekijk de visie op toezicht

Declaratieregeling

Vanuit de Governancecode Zorg is vereist dat zorgorganisaties beschikken over een declaratieregeling voor declaraties van de Raad van bestuur. Bijgaande declaratieregeling is door de Raad van toezicht vastgesteld, na afstemming met de Raad van bestuur.

Declaratieregeling

Governancecode zorg

De Twentse Zorgcentra voldoet aan de Governancecode Zorg. De Governancecode Zorg is een samenbundeling van breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Door aan deze code te voldoen, nemen de bestuurder en de toezichthouders van De Twentse Zorgcentra de verantwoordelijkheid om goed bestuur en toezicht dag in dag uit dienstbaar te laten zijn aan het realiseren van verantwoorde zorg.

Bekijk de Governancecode Zorg